Yao-Lin Jiang, Zhen Miao & Yi Lu. (2022). Waveform Relaxation Methods for Lie-Group Equations. Journal of Computational Mathematics. 40 (4). 649-666. doi:10.4208/jcm.2101-m2020-0214