Editorial Board
Yanping Lin

Professor and Associate Head of Department

Yufeng Nie

Professor of Department of Applied Mathematics

Gang Bao

School of Mathematical Sciences, Zhejiang University, No. 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China

Pavel Bochev

Sandia National Laboratories, P.O. Box 5800, MS 1320, Albuquerque, NM 87185-1320

Vrushali A. Bokil

Department of Mathematics, 368 Kidder Hall, Oregon State University, Corvallis, OR 97330, USA

Liqun Cao

LSEC, Institute of Computational Mathematics, Chinese Academy of Sciences (CAS), P.O. Box 2719, Beijing 100190, China

Tony Chan

King Abdullah University of Science and Technology, King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, 1924 – 2015

Zhangxing Chen

Department of Petroleum Engineering,18 Fuxue Rd, Changping District, Beijing 102249, China

Hua Chen

School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430074, China

Zhiming Chen

Institute of Computational Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

I-Liang Chern

Department of Mathematics, National Taiwan University 1, Roosevelt Rd., Sec. 4 Taipei, TAIWAN 10617

Zichen Deng

Department of Engineering Mechanics, Northwestern Polytechnical University

Jean-Luc Guermond

Department of Mathematics, Texas A&M University

Max D Gunzburger

Department of Scientific Computing, 400 Direct Science Library, Florida State University

Benqi Guo

Department of Mathematics, 420 Machray Hall, 186 Dysart Road, University of Manitoba, Winnipeg, MB R3T 2N2 Canada

Xiaoming He

Department of Mathematics & Statistics, Missouri University of Science & Technology

Xiqin He

Lisheng Steven Hou

Paul Houston

Hong Jiang

Ralf Kornhuber

Jichun Li

Dong Liang

W.B. Liu

Ming Mei

Bernadetta Miara

Peter Minev

Amiya K Pani

Malgorzata Peszynska

Janet Peterson

Zhonghua Qiao

Department of Applied Mathematics, The Hong Kong Polytechnic University, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

Leo Rebholz

Jean Roberts

Thomas F. Russell

Dominik Schoetzau

Dongwoo Sheen

Jie Shen

Chi-Wang Shu

Siv Sivaloganathan

Shuyu Sun

Weiwei Sun

Xue-Cheng Tai

Roger Temam

Lubin G. Vulkov

Junping Wang

Hong Wang

Department of Mathematics, University of South Carolina

Ragnar Winther

Yaushu Wong

Jinchao Xu

Xiaoqi Yang

Weihong Zhang

Zhimin Zhang

Jiang Zhu

Jun Zou

Qingsong Zou

Ivo Babuska

Junzi Cui

Zhongci Shi