Online First

Minqiang Xu and Qingsong Zou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0193

Publication Date : 2023-04-10

Full PDF

Tao Zhang and Xiaolin Li

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0019

Publication Date : 2023-04-10

Full PDF

Adyllyson H. Nascimento and Eugênio S. Rosa

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0022

Publication Date : 2023-04-10

Full PDF

Tianyi Hu, Jerry Zhijian Yang and Cheng Yuan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0159

Publication Date : 2023-04-10

Full PDF

Bin Li, Haijue Xu, Yuchuan Bai and Ziqing Ji

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0114

Publication Date : 2023-04-12

Full PDF

Qilong Guo, Pengxin Liu, Chen Li, Dong Sun, Xianxu Yuan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0298

Publication Date : 2023-04-12

Full PDF

Emadidin Gahalla Mohmed Elmahdi, Sadia Arshad and Jianfei Huang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0049

Publication Date : 2023-04-12

Full PDF

Jiansong Zhang, Yue Yu, Rong Qin and Zhaohui Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0060

Publication Date : 2023-04-12

Full PDF

Xiaolong Zhao, Xijun Yu, Zupeng Jia, Shijun Zou and Meilan Qiu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0085

Publication Date : 2023-04-12

Full PDF

Hui Wang, Hui Guo, Jiansong Zhang and Lulu Tian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0217

Publication Date : 2023-04-17

Full PDF

Alexey Shcheglov, Jingzhi Li, Chao Wang, Alexander Ilin and Ye Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0020

Publication Date : 2023-04-17

Full PDF

Jian Xue, Lihua Chen, Yue Sun and Wei Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0186

Publication Date : 2023-04-27

Full PDF

Hao Tian, Xianchu Yang, Chenguang Liu and Guilin Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0059

Publication Date : 2023-08-07

Full PDF

Xing-Liang Lyu and Wei-Dong Su

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0303

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

Ehsaneh Mohammadpour Hamedani and Amir H. Hashemian

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0148

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

Hodais Zharfi

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0237

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

Guanghui Hu, Ruo Li and Xucheng Meng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0267

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

Do Quang Chan et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0289

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

Chengjian Zhang, Siyi Wang and Changyang Tang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0290

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF

M. Salah et al.

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2021-0373

Publication Date : 2023-09-05

Full PDF