Online First

Hongwei Jiao and Youlin Shang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2203-m2021-0085

Publication Date : 2024-01-08

Full PDF

Yabing Sun and Weidong Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2023-0089

Publication Date : 2024-01-10

Full PDF

Jing Sun, Daxin Nie and Weihua Deng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2206-m2022-0054

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Jiyong Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2022-0141

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Jiani Wang and Liwei Zhang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2208-m2022-0035

Publication Date : 2024-01-19

Full PDF

Jiliang Cao, Aiguo Xiao and Wansheng Wang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0085

Publication Date : 2024-01-23

Full PDF

Roger Pettersson, Ali Sirma and Tarkan Aydin

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0057

Publication Date : 2024-01-31

Full PDF

Yanli Cui, Fenglong Qu and Xiliang Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2210-m2022-0002

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Zhoufeng Wang and Muhua Liu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2022-0234

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Cairong Chen, Dongmei Yu, Deren Han and Changfeng Ma

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2211-m2022-0083

Publication Date : 2024-02-26

Full PDF

Liping Yin and Peng Li

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2310-m2022-0282

Publication Date : 2024-03-07

Full PDF

Chaoyu Quan, Tao Tang and Jiang Yang

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2021-0199

Publication Date : 2024-03-11

Full PDF

Miao Chen, Yuchao Tang, Jie Zhang and Tieyong Zeng

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2212-m2022-0122

Publication Date : 2024-03-11

Full PDF

Jinming Wen

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2308-m2023-0044

Publication Date : 2024-03-19

Full PDF

Mariam Al-Maskari

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2023-0047

Publication Date : 2024-03-19

Full PDF

Diancong Jin

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2311-m2023-0147

Publication Date : 2024-03-28

Full PDF

Xingyang Ye, Junying Cao and Chuanju Xu

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2312-m2023-0098

Publication Date : 2024-04-01

Full PDF

Fang Chen, Meng Li and Yanmin Zhao

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2312-m2023-0185

Publication Date : 2024-04-07

Full PDF

Jiajun Zhan, Lei Yang, Xiaoqing Xing and Liuqiang Zhong

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2305-m2023-0088

Publication Date : 2024-04-12

Full PDF

Zheng Ma, Chengming Huang and Anatoly A. Alikhanov

J. Comp. Math., doi:10.4208/jcm.2401-m2023-0196

Publication Date : 2024-04-15

Full PDF