Online First

Zhihao Ge and Wenlong He

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0011

Publication Date : 2024-04-28

Full PDF

Yannan Chen, Kaidong Fu, Can Li and Qi Ye

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0045

Publication Date : 2024-05-06

Full PDF

Wei Wang and Chengyun Yang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0021

Publication Date : 2024-05-11

Full PDF

Deliang Wei, Fang Li, Xiao Shen and Tieyong Zeng

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0037

Publication Date : 2024-05-11

Full PDF

Zheng-An Chen, Yuqing Li, Tao Luo, Zhangchen Zhou and Zhi-Qin John Xu

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0016

Publication Date : 2024-05-31

Full PDF

Yuanwei Zhang, Ya-Nan Zhu and Xiaoqun Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0051

Publication Date : 2024-05-31

Full PDF