Online First

Ben Duan, Yutian Li, Dawei Lu, Yang Lu and Ran Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0030

Publication Date : 2023-10-11

Full PDF

Wei Gong, Xiaodong Liu, and Jing Wang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0027

Publication Date : 2023-11-17

Full PDF

Huanmin Ge, Wengu Chen and Michael K. Ng

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0016

Publication Date : 2023-11-30

Full PDF

Zhengguang Liu and Xiaoli Li

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0048

Publication Date : 2024-01-09

Full PDF

Zhengyang Qiao, Yicheng Liu and Xiao Wang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0013

Publication Date : 2024-01-10

Full PDF

Yunqing Huang and Shangyou Zhang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0022

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF

Lijun Bo and Yijie Huang

CSIAM Trans. Appl. Math., doi:10.4208/csiam-am.SO-2023-0034

Publication Date : 2024-01-15

Full PDF